I Wielkopolska Konferencja
RAK PŁUCA
6 grudnia 2019, Poznań

Zobacz program Zarejestruj się Zobacz certyfikat Infarma Logo Certyfikat Infarma

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.rakpluca.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Wielkopolskie Centrum Onkologii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rakpluca.pl.


Data publikacji strony internetowej

2019-07-18


Data ostatniej istotnej aktualizacji

2019-10-18


Podmiot

Wielkopolskie Centrum Onkologii


Adres strony internetowej


Status zgodności

Serwis jest zgodny z normą europejską/WCAG 2.1. AA.
 

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej biuro@wco.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61-8850-801. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 

Dostępność architektoniczna

Gdzie znajduje się wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich?

główne wejście do Hotelu, podjazd dla inwalidów

Jak osoba niepełnosprawna może dostać się do windy?

sala jest na poziomie „0”, winda jest w szerokości przystosowanej dla wózka inwalidzkiego

Gdzie znajdują się przyciski w windzie?

na bocznej ścianie, stosownie do korzystania dla osoby siedziacej na wózku inwalidzkim

Czy w sali jest nagłośnienie?

tak

Czy w sali jest pętla indukcyjna (dla osób z aparatem słuchowym)?

nie